Ticketbis je nyní StubHub

V roce 2009 byla založena firma Ticketbis se záměrem poskytovat inovativní řešení a pomoci fanouškům kupovat a prodávat vstupenky online. V následujících letech tato španělská společnost rozšířila svůj dosah do více než 40 zemí v Evropě, Asii, Americe a Oceánii. V roce 2016 se Ticketbis stala součástí StubHub se společnou ambicí sloužit jako největší platforma pro výměnu online rezervací vstupenek na světě.

Více než 300 000
prodaných vstupenek

Více než 15 000 udáslostí

Co dìláme?

StubHub sdružuje lidi, kteøí chtìjí prodat své vstupenky na události po celém svìtì a fanoušky, kteøí chtìjí koupit.

Bezpeèná a transparentní platforma

Zaruèujeme bezpeènost vaší transakce a spokojenost zákazníkù jak ze strany kupujících, tak prodávajících.


Příslib firmy StubHub.

Společnosti StubHub důvěřují fanoušci po celém světě a umožňuje bezpečný a jednoduchý nákup a prodej vstupenek.

Každá objednávka je 100% zaručená a máte možnost zákaznického servisu po celou dobu až k vašemu sedadlu.
Podporujeme každou objednávku, takže můžete nakupovat a prodávat vstupenky se 100% jistotou."

Jak chráníme kupující?

Prodávající nebude pøijímat platby za vstupenku, dokud se kupující akce nezúèastní.

Tímto zpùsobem mùžeme zajistit, že je vstupenka autentická a odpovídá místu, které kupující zvolil. Kromì toho všichni naši prodejci poskytují své údaje o kreditní kartì, která zajistí rychlé a bezpeèné transakce.


Jak chráníme prodejce?

Prodávající je zaruèen, že obdrží platbu za vstupenku v momentì uskuteènìní události.

V pøípadì problémù s platebními údaji v buyerâ € ™ s, se StubHub postará o problém, což ulehèí prodávajícího od nepøíjemnosti.


Nabízíme zákaznický servis zákazníkum po celém svete.

Máme síť místních kanceláøí a oddìlení služeb zákazníkùm na míru pro každý trh. Tímto zpùsobem mùžeme vždy pomáhat zákazníkùm v jejich vlastním jazyce s potøebným nákupem, prodejem a informacemi o události.


Garantujeme doruèení, aniž byste museli opustil svùj domov.

Snažíme se o to, aby všechny vstupenky na našich webových stránkách dorazily vèas na událost.

Po potvrzení nákupu zašle prodávající vstupenky na adresu, kterou kupující uvedl.

V pøípadì last minute nákupù budou lístky dodány na pøedem domluveném místì v blízkosti místa konání, aby se pøedešlo neèekaným problémùm, a aby se zajistilo, že vstupenky dostane kupujícího vèas.


Proè jsou tam rùzné ceny?

Prodejci inzerují vstupenky na našich webových stránkách a stanovují prodejní cenu, kterou považují za vhodnou.

Ne všechny vstupenky stojí stejnì, protože každý prodejce mùže nastavit jinou èástku, která se nemusí shodovat s pùvodní cenou vstupenky. Díky tomu si mùžete najít vstupenky inzerované pod nižší nebo vyšší než originální cenou na StubHub.


Jak si vybrat nejlepší vstupenku?

Prodejci jsou zodpovìdní za sdílení detailù vstupenek, zejména pøesné umístìní.

Vyberte si lístky s co nejvíce uvedenými informacemi jako je blok a øada. Tímto zpùsobem budete moci používat mapu a nalézt požadované místo.

Pro akce mimo vaše mìsto mùžete požádat o doruèení vstupenek do místa vašeho ubytování, napøíklad hotelu nebo apartmánu.


Proè nakupovat na StubHub?

Nejvetšího trhu s lístky na svete

Na StubHub najdete širokou škálu vstupenek na rùzné události, které se prodávají se na jiných platformách.

Globální spoleèenství

Mùžete si nakoupit události celého svìta v klidu a ve své vlastní mìnì a jazyce.

Jsme stále k dispozici v pøípadì potøeby.

StubHub má velký tým ve více než 30 zemích svìta, který je vždy po ruce, aby vám pomohl vyøešit všechny možné problémy.

Ke zlepšení našich webových služeb používáme soubory cookie. Pokud budete pokračovat v prohlížení, bereme v úvahu, že souhlasíte s jeho použitím. Přečtěte si více o Cookie politika zde.